Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör
52 veckor distansutbildning på heltid, med flera intressanta kurser.

 Ansökningstid 17 februari – 18 maj 2014
 Kurslängd: 1 september 2014 - 14 november 2015
 OBS! Utbildningen är förlängd med tre månader!Vad gör en bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör?
Du tolkar lagar, förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning från inkommet ärende
till slutbesked. Du tolkar översikts- och detaljplaner, använder kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov.
Du bedömer samspelet mellan ny och äldre bebyggelse.
Du håller tekniska samråd och gör platsbesök på byggen. Du skriver tjänsteutlåtanden och andra typer av
dokument i kommunikation med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga. Du för diskussioner med sökande
av bygglov som går sökande emot och presenterar bygglovärenden inför byggnadsnämden.
Se en film om bygglovhandläggare här>>


Hur är utbildningen upplagd?
Intressanta och obligatoriska seminarieföreläsningar hålls en gång /månad i Gustavsberg.
Varje tisdagskväll har vi också föreläsningar via den digitala lärplattformen som du kan ta del av när det passar dig.
Detta är ett viktigt inslag där kontinuitetens betydelse ger ett bra stöd i distanspedagogiken.
Alla föreläsningar spelas in. Det är en stor del av utbildningsmaterialet.
Det kan också bli virtuella gruppmöten (seminarier) via datorn.
Reella projekt och problemställningar ersätter i stor utsträckning traditionella läroböcker.


LIA i yrkeshögskoleutbildningen till Bygglovhandläggare
LIA betyder Lärande i arbetslivet.
Den här utbildningen har en LIA-period på 3 månader på en kommunal bygglovavdelning.
Det innebär att du är ute på en arbetsplats och skaffar dig kunskaper ute i det praktiska arbetslivet.
LIA är alltså inte en praktik i vanlig mening utan en fältförlagd kurs utanför ”klassrummet”.
LIA förankras till de teoretiska och metodiska studierna i skolarbetet genom att de studerande får självständiga uppgifter att lösa under LIA-perioden.
Organisering av LIA
De studerande själv skaffar sin LIA-plats. Utbildningsanordnaren är dock ansvarig för att de studerande får en LIA – praktikplats.
På varje LIA-företag (kommun) finns en särskild utsedd handledare, som skall se till att LIA och kontakterna med utbildningen fungerar.
Genom utbildningsanordnarens kontinuerliga kontakter med arbetslivet, genom kontinuerliga utvärderingar och korrigerande åtgärder i förekommande fall säkerställs den studerandes möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter i utbildningen.


Kurser som ingår i YH-utbildningen till bygglovhandläggare
Kommunal förvaltning 2 veckor 10 yhp
Kursen ska ge kunskaper om den kommunala organisationen, ett ärendes gång, hur man överklagar, om att arbeta i en kommun och olika rättsprinciper. Kursen skall även ge kunskaper i kommunallagen KL, förvaltningslagen FL, sekretesslagen och dess tillämpningar.
Den skall även ge kunskaper om mötesteknik.

Kommunikation och bemötande 2 veckor 10 yhp
Kursen skall ge goda kunskaper och färdigheter inom följande områden:
Myndighetsspråk - Klarspråk
Tjänsteskrivelser
Hur riktlinjer skrivs
Konflikthantering
Argumentationsteknik
Presentationsteknik
Bemötande
Lyssnande

Arkitektur- och kulturhistoria 4 veckor 20 yhp
Kursen skall ge goda kunskaper om olika arkitekturstilar, om begreppet skönhet, om samspelet mellan ny och äldre bebyggelse samt om lokal byggnadstradition.

Samhällsplanering 2 veckor 10 yhp
Kursen skall ge goda kunskaper om fysisk planering – främst översiktsplan och detaljplan – samt om hur man tolkar planer.

Bygglov 8 veckor 40 yhp
Kursen ska ge översiktliga kunskaper om plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter och byggregler, insikter om myndighetsutövning enligt förvaltningslagen, fördjupad kunskap om bygglovsplikt, bygglovsprövning och bygglovsprocessen, mark- och rivningslov, överklaganden och sanktioner, avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen och tolkning av regelverket enligt förarbeten och rättsfall.

Hållbarhet 3 veckor 15 yhp
Kursen skall ge goda kunskaper om hållbart byggande; energieffektivt byggande, byggande i ett klimatperspektiv och tillämpning av miljölagstiftningen.

Byggteknik 9 veckor 45 yhp
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om byggnaden som tekniskt system:
Bärverk, klimatskal, säkerhet, försörjning. Principer/tekniker för grundläggning,
stomme, fasader och tak, buller-, brand- och fuktskydd, inomhusklimat, energihushållning
samt installationer för energi, vatten, avlopp och riskabla delar i byggnadskonstruktion.

Kontroll och tillsyn 8 veckor 40 yhp
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om byggherrens kontroll och byggnadsnämnden och bygglovhandläggarens tillsyn
enligt 10 kapitlet PBL av samhällets kvalitetskrav på att byggnadsverk tillgodoses.
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om de tekniska egenskapskraven, hur teknisk samråd, platsbesök
och slutsamråd genomförs och kommunens tillsyn och påföljder enligt 11 kapitlet i Plan- och bygglagen samt om
kontrollansvarig och om kontrollplaners funktion.

LIA Lärande i arbete 14 veckor 70 yhp
Kursen skall ge goda kunskaper i alla moment i en bygglovprövning från inkommet ärende till överklagan. Vidare skall kursen ge kunskaper i bygglovhandläggning av ansökan till slutbesked, kunskaper i administrativa rutiner och hantera förekommande dataprogram hos LIAplatsanordnaren. Kursen skall ge en förståelse för den politiska organisationen och en kunskap om den kommunala förvaltningen.Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
- Lagar och förordningar inom samhällsbyggnad, förvaltning och miljö.
- Bygglovprocessen och hur en bygglovansökan handläggs från inkommet ärende till slutbesked.
- Hur tjansteutlatanden skrivs och hur myndighetsutövning utövas på ett rättssäkert sätt.
- Olika tillämpliga rättsprinciper i en bygglovprövning.
- Presentationsteknik, konflikthantering och bemötande.
- Byggnaden som ett tekniskt system - bärande delar, brandsäkerhet, fuktsäkerhet, inneklimat, vatten
  o avlopp, riskanalys och riskabla delar i konstruktion.
- Byggnadsteknik, konstruktionsritningar, hur byggnadshöjd, area- oh volymberäkningar görs. Byggherrens   kontrollansvar och byggnadsnämndens tillsynsansvar.
- Hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd går till.
- Översiktsplaner, detaljplaner och kart - och ritmaterial.
- Arkitekturstilar och samspelet mellan ny och äldre bebyggelse.
- Energieffektivt byggande och tillämpning av miljölagstiftning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
- Tolka lagar, förordningar och tillämpa dessa i alla moment i en bygglovprövning från inkommet
ärende till slutbesked.
- Skriva tjänsteutlåtanden och andra typer av dokument i kommunikation med Sökanden, byggherrar och kontrollansvariga.
- Presentera handläggningsärenden inför byggnadsnämnden.
- Presentera ärendet och föra en konstruktiv diskussion med sökande av bygglov
som går sökande emot.
- Tolka översikts- och detaljplaner, använda kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i
handläggningen av bygglov.
- Bedöma samspel mellan ny och äldre bebyggelse.
- Utöva tillsyn angående tekniskt samråd och platsbesök
- Kunna göra väl avvägda bedömningar i bygglovprövning och tillsyn i hela bygglovprocessen.
- Kunna arbeta som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör i en svensk kommun.


Finns det jobb?
Arbetsmarknad En bygglovhandläggare är en kommunal tjänsteman. Medelåldern inom kommunernas tekniska förvaltningar är oroväckande hög. Stora pensionsavgångar är alltså att vänta de närmaste åren, vilket betyder plats för nya bygglovhandläggare med god utbildning.

Svar på frågor om utbildningen och hjälp med ansökan får du av:
Utbildningsledaren Anneli Rönnblom 08/570 476 66
eller våra vägledare på tel 08/570 483 36 eller 08/570 485 43.

Behörighet
För att bli antagen till utbildningen måste du ha grundläggande behörighet och dessutom uppfylla de särskilda förkunskapskraven eller tas in på s k Fri prövning (dock endast 6 platser av totalt 35).

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har du om har slutbetyg från gymnasiet eller från komvux eller om du har skaffat dig kompetens på annat sätt.


Särskilda förkunskapskrav
Som särskilda förkunskapskrav gäller att du måste ha minst 2 års yrkeserfarenhet från samhällsbyggnadssektorn (t ex en teknisk förvaltning, arkitektkontor, byggarbetsplats).
Godkända gymnasiebetyg i Svenska B eller Svenska som andra språk B


Urval – genom yrkeserfarenhet
Om fler söker än som får plats måste ett urval göras. Detta sker genom att man poängsätter den yrkeserfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn (t ex från en teknisk förvaltning, arkitektkontor, relevant erfarenhet från en byggarbetsplats) som den sökande redovisar utöver de två år som krävs för behörighet.
Arbete på heltid inom adekvat område(adekvat arbetslivserfarenhet bedömt av ledningsgruppen) ger 0,1 p/månad i högst tio år för tid som ligger utöver de två år som är särskild förkunskapskrav.
Och även här krävs intyg. Av intyget skall framgå dina arbetsuppgifter, arbetstidens omfattning hur många månader det varit.
Observera alltså att betyg används inte vid urvalet.
Sök studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Studiemedel söker du på www.csn.se.

Grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, Fri prövning

Behörig är den som
1 – har slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
2 – har slutbetyg från vuxenutbildning med lägst Godkänt i minst 2250 poäng
3 – har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2 t ex folkhögskola, utländska betyg
4 – är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Eftersom denna utbildning riktar sig till den svenska förvaltningen ställs krav på goda svenskkunskaper även för personer från våra grannländer.
5 – genom
a) svensk eller utländsk utbildning,
b) praktisk erfarenhet eller
c) på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Lämna alltså en god beskrivning om du söker utbildningen på grundval av denna punkt.
Bifoga nödvändiga betyg/intyg.

Validering
Validering av studerandes faktiska kunskaper görs mot de krav som uppställs för att motsvara de kravs som ställs för att kunna antas till utbildningen. Därvid kartläggs den studerandes kunskaper tillsammans med vår vägledare och utbildningens lärare.

En sådan kartläggning omfattar
• tidigare utbildningar
• tidigare yrkeserfarenheter
• aktuella kunskaper
• övriga erfarenheterSärskilda förkunskapskrav
För att bli antagen till utbildningen måste du ha grundläggande behörighet och dessutom uppfylla de särskilda förkunskapskraven eller tas in på s k Fri prövning (dock endast 6 platser av totalt 30).
Grundläggande behörighet har du om har slutbetyg från gymnasiet eller från komvux eller om du har skaffat dig kompetens på annat sätt.
Godkända gymnasiebetyg i svenska B eller Svenska som andraspråk B eller motsvarande
Arbetslivserfarenhet på heltid minst 2 år inom samhällsbyggnadssektorn t. ex. en teknisk förvaltning, arkitektkontor eller relevant erfarenhet från en byggarbetsplats.
Fri prövning
Om du inte uppfyller något av kraven ovan så kan du ändå bli antagen om du bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva yrket som du utbildar dig för. Även fri prövning måste du styrka med intyg av olika slag.

Annat modersmål än svenska
Om en sökande saknar dokumenterad kunskaper i svenska, men i övrigt uppvisar att behörighetskraven är uppfyllda har personen i fråga möjlighet att göra ett test i svenska.
CAS har utbildade lärare i Svenska som andra språk som kan genomföra test. Eftersom denna utbildning riktar sig mot den svenska offentliga förvaltningen ställs krav på goda svenskkunskaper.


Korta av utbildningen/Tillgodoräknande
Läs detta först innan du fyller i en blanketten  Ansökan om tillgodoräknande=>>

Tycker du att du redan kan det som en eller flera kurser handlar om så kan du ansöka om tillgodoräknande och alltså korta av utbildningen.
Anser du att du redan har kunskaper som motsvarar någon eller några av de kurser som ingår i utbildningen? I så fall är det möjligt att du inte behöver ”läsa om” dem, nämligen om du får tillgodoräkna dig kunskaper som du redan skaffat dig tidigare.
Observera att du inte kan få mer än ett godkänt betyg (G) för tillgodoräknandekurser.
Tillgodoräknande för del av utbildningen av kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats genom:
1. utbildning
2. yrkesverksamhet
3. annat sätt kan ske om kunskaperna, färdigheterna och kompetensen är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella kursen/ delen av utbildningen.
Beslut om tillgodoräknande fattas av ledningsgruppen efter ansökan av den studerande.
När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare utbildning skall följande handlingar bifogas:
• Kursbevis
• Kursplan inklusive litteraturlista När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet skall följande handlingar bifogas:
• Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning och tid • Beskrivning av arbetsuppgifter Härtill kan i förekommande fall ytterligare underlag infordras.
Kontakt
Besöksadress: Skärgårdsvägen 7 134 30 Gustavsberg
Postadress: Centrum för arbete och studier 134 81 Gustavsberg
Expedition:
Anita Brändström Administratör 08/570 483 31
Gun Lindbäck Administratör 08/570 483 31

Öppettider expedition:
Måndag – tisdag 10.00 – 11.30, 13.00 – 14.30
Onsdag 10.00 – 11.30
Torsdag – fredag 10.00 – 11.30, 13.00 – 14.30

E-post till Yrkeshögskoleutbildningen: yh@varmdo.se
Verksamhetsansvarig Yrkeshögskola och utbildningsledare: Anneli Rönnblom 08/570 476 66
Telefontid expedition: Måndag – fredag 08.00 -11.30Rektor: Leif Östfeldt 08/570 481 56
Biträdande rektor: Eva Sonntag 08/570 483 20
Studie- och yrkesvägledare:
Kicki Pierre 08/570 483 36
Helen Tronje 08/570 485 43
E-post till personal: förnamn.efternamn@varmdo.sebesöksräknare

 Centrum för arbete och studier | Värmdö kommun | Skärgårdsvägen 7 | 134 30 Gustavsberg | 570 483 31 | yh@varmdo.se |